ตัวชี้วัดย่อย : ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (SOE65)